Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων συμβούλων Δήμου Μαραθώνος

orismos-antidimarxon-kai-entetalmenon-symvoylon-dimou-marathonos

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ευάγγελος Σωτηρίου

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη των εξής οργανικών μονάδων:

α) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον αθλητισμό.

β) Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννης Μπούσουλας

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη,

α) του Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως του σχεδιασμού,  της εκπόνησης μελετών και υλοποίησης κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, καθώς και της διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων,

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

γ) του Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ιδίως της ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων και διαχείρισης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και πολεοδομικών θεμάτων και μελετών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες της ΔΕ Γραμματικού

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Χρήστος Στάμος

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, πλην των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας και της περ. 17 του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου (άρθρο 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος).

Κατά τόπο αρμοδιότητες της ΔΕ Μαραθώνα

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δημήτριος Παπαϊωάννου

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη,

α) θεμάτων αθλητισμού, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρθρο 14 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος),

β) θεμάτων τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Κατά τόπο αρμοδιότητες της ΔΕ Νέας Μάκρης (ως έχουν)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη,

α) της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και των αρμοδιοτήτων που άπτονται του τουρισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού, και είναι ειδικότερα αρμόδιος για τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών κλπ.,

β) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αναφέρονται στην παρ. (γ) περ. 21 του άρθρου 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος,

γ) θεμάτων Πολιτισμού, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου Μαραθώνος και του ισχύοντος ΟΕΥ του και,

δ) της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού.

Κατά τόπο αρμοδιότητες της ΔΕ Μαραθώνα

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Βασίλειος Τσακιργιάννης

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη, της Υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, όπως αναφέρονται στην περ. 17 της παρ. (γ) του άρθρου 12, του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Νικηφόρος Μπατζές

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη,

α) της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αναφέρονται στο άρθρου 9, του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος.

β) της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

Κατά τόπο αρμοδιότητες της ΔΕ Βαρνάβα (ως έχουν)

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών: Καραγιάννης Νικόλαος (Απόφαση Δημάρχου 97/31-1-2020)

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα δημόσιας υγείας: Ζορμπάς Γεώργιος (Απόφαση Δημάρχου 592/3-9-2020)

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών, πράξεων εφαρμογής: Μακρής Δημήτριος (Απόφαση Δημάρχου 5/12-1-2021)

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα πυροπλήκτων: Μπούφης Κων/νος (Απόφαση Δημάρχου 149/24-5-2021)

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα ΚΔΑΠ: Λάσκος Αργύρης (Απόφαση Δημάρχου 303/6-9-2021)